Nukote Coating Systems International duy trì một thư viện lớn các dữ liệu về kỹ thuật và tiếp thị cho nhân viên, các công ty trực thuộc và các khách hàng quan trọng của chúng tôi có thể truy cập và sử dụng. Những thông tin này được bảo mật và chỉ có thể truy cập thông qua mật khẩu cá nhân được cấp bởi NCSI.

Để truy cập các dữ liệu chỉ cần nhấp và giữ bất kỳ các biểu tượng nhóm dữ liệu dưới đây, di chuyển xuống đến khi các mục mà bạn muốn tải về được đánh dấu, sau đó thả tay ra, lúc này bạn sẽ được nhắc để nhập mật khẩu của bạn vào. Một khi mật khẩu được nhập vào và được chấp nhận thì các tập tin được chọn sẽ bắt đầu được tải về. Lưu ý rằng, thông tin trên trang sản phẩm không trùng lặp ở đây.

Nếu bạn không phải là thành viên NCSI hoặc không có hợp đồng đại lý nhưng muốn truy cập dữ liệu, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một bản yêu cầu thông qua các liên kết sau và chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 48 giờ.